بزرگ ترین افسوس زندگیم (شاید هم ارزوی زندگیم ) ای بوده که :

ای کاش من تو یه دین دیگه بدنیا می اومدم . و خودم این عقیده فعلیم رو انخاب میکردم ( البته الانشم خودم انتخاب کردم و ربطی به پدر و مادرم نداره )

تا کسی نتونه به من این انگو بزنه که تو دینتو ارثی گرفتی و روش فکر نکردی ( یعنی با احساسات قبول کردی نه با عقل )