بعد از دعا کردن

.

.

.

باور نمیکنم خدا به کسی بگوید: 

" نه...! "


خدا فقط سه پاسخ دارد:

١- چشم....

یا

٢- یه کم صبر کن....

یا

٣- پیشنهاد بهتری برایت دارم....