امام صادق(ع) می فرماید: «ایاک وصحبه الاحمق؛ یعنی از همنشینی با احمق بپرهیزید.(روایت 10279 میزان الحکمه)