هر چند سخته اما چه خوبه کاری کنیم خودکار فرشته سمت چپمون خشک بشه

نه اینکه جوهرش تموم بشه