پس از حماسهای ملت عاشورایی ایران در تظاهرات های مختلف و سرشکستگی دشمنان انقلاب ، چنان نا امیدی و پوچیی رو بر اردوگاه مزدوران دشمن انداخت که به هذیون گویی افتادن

و

این حماسه های بزرگ رو به پخش کردن ساندیس رایگان در میان شرکت کنندگهای تظاهراتها منتسب کردند

این هذیون ها به قدری حیرت انگیز بود که تبدیل به نماد رسوایی دشمن شد.

این عکس هم از اقای عباس گودرزی جالبه