انگاه که دوست داری کسی همواره به یادت باشد به یاد من باش تا همیشه  به یاد تو باشم

......سوره بقره. ایه 152